آسیت (آب آوردگی شکم)

سندرم آسیت یکی از بیماری های است که در مناطق مختلف دنیا و بخصوص در مناطق مرتفع مشکل ساز بوده و سبب افزایش تلفات و کاهش راندمان گله خواهد شد. این سندرم اغلب در جوجه های گوشتی که رشد سریع آنها مدنظر می باشد رخ می دهد. در شرایط شیوع بیماری و عدم کنترل بیماری در گله درصد مرگ و میر تا حداکثر ۳۰ درصد اتفاق خواهد افتاد. سندرم آسیت به علت نارسائی قلبی و افزایش خون وریدی و تجمع بیش از حد مایع در کبد و نفوذ آن به حفره شکمی می باشد……..

-2