استرس گرمایی درجوجه گوشتی

امروزه در نتیجه تلفیق دانش انسان و اثرات طبیعت جوجه های گوشتی با قابلیت رشد بسیار سریع تولید شده اند که این رشد سریع ، فشار زیادی بر سیستم های فیزیولوژیک بدن پرنده وارد می کند لذا حساسیت پرنده به انواع استرس ، افزایش می یابد که استرس گرمایی یکی ازمهمترین آنهاست استرس گرمایی پاسخ پرنده به افزایش بیش از حد دمای محیط است اگر تلفیق رطوبت فراتر رود آنها در شرایط استرس گرمایی واقع خواهند شد.

-2