نام نمایندگی استان شهرستان تلفن تماس دفتر نمایندگی تلفن همراه نماینده
آقای میلاد اسدی کرمانشاه کرمانشاه ۰۸۳۳۴۳۱۱۷۰۹-۰۸۳۳۸۳۵۹۵۳۳ ۰۹۱۸۱۳۱۱۹۹۰
سرکار خانم دکتر فلاحی کرمانشاه کرمانشاه ۰۸۳۳۴۳۱۱۷۰۸ ۰۹۱۸۳۵۶۵۴۶۳
آقای سجاد ناصری کرمانشاه صحنه و هرسین ۰۸۳۴۸۳۲۱۱۸۵ ۰۹۱۸۳۳۸۴۴۳۴
آقای دکتر دلیلی کرمانشاه کنگاور ۰۸۳۳۷۲۲۰۵۶۹ ۰۹۱۲۱۸۹۳۷۸۷-۰۹۱۸۸۳۷۹۲۲۰
آقای قدرت الله قاسمی کرمانشاه سنقر ۰۹۱۸۳۵۸۳۷۹۴
شرکت سپید ماکیان و تعاونی مرغداران دزفول خوزستان دزفول ۰۲۱۶۶۵۹۷۲۳۰-۰۲۱۶۶۹۱۸۵۴۳ ۰۹۱۲۱۵۷۰۷۴۱